Ban chấp hành

17/10/2018 08:47     12598
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
NHIỆM KỲ 2023-2028
STT Họ Và Tên Chức Vụ
1 Lê Thị Kim Út

  
Chủ tịch
2 Nguyễn Minh Danh
Phó chủ tịch
3 Phan Nguyễn Quỳnh Anh
Phó chủ tịch
4 Lê Nguyễn Xuân Lan
UV BCH
5 Phan Nguyễn Hồng Diễm
 
UV BCH
6 Võ Nguyễn Đoan Trinh
UV BCH
7 Nguyễn Võ Thành Long
  
UV BCH
8 Trần Đức Hoàn
UV BCH
9 Võ Quốc Lương
UV BCH
10 Huỳnh Thanh Thúy
UV BCH
11 Phú Thị Tuyết Nga
UV BCH
12 Âu Minh Triết
UV BCH
13 Nguyễn Thị Thanh Thảo
UV BCH