Ban chấp hành

17/10/2018 08:47     11549
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
NHIỆM KỲ 2017-2022
STT Họ Và Tên Chức Vụ
1 Võ Thị Cẩm Vân
Chủ tịch
2 Nguyễn Minh Danh
PCT
3 Nguyễn Thị Huỳnh Nga
PCT
4 Lê Nguyễn Xuân Lan
UVTV
5 Phan Nguyễn Quỳnh Anh
UVTV
TTr
6 Võ Nguyễn Đoan Trinh
UVBCH
TTr
7 Nguyễn Thị Kiều Hương
UVBCH
TTr
8 Trần Đức Hoàn
UVBCH
TTr
9 Phan Nguyễn Hồng Diễm
 
UVBCH
10 Lê Tuấn Anh
UVBCH
TTr
11 Võ Quốc Lương
UVBCH
TTr
12 Nguyễn Thị Nhi
UVBCH
TTr
13 Huỳnh Thanh Thúy
UVBCH
TTr
14 Nguyễn Thị Thanh Hà
UVBCH
TTr
15 Nguyễn Thị Mộng Ngọc

 
UVBCH