Ủy ban kiểm tra

17/10/2018 08:47     2301
DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
NHIỆM KỲ 2023 - 2028
1 Nguyễn Minh Danh UVBTV,
CNUBKT
2 Nguyễn Ngọc Hiền UV UBKT
3 Nguyễn Văn Trường UV UBKT