Ủy ban kiểm tra

17/10/2018 08:47     996
DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
NHIỆM KỲ 2017-2022
1 Nguyễn Minh Danh UVBTV,
CNUBKT
2 Nguyễn Thị Vinh UV UBKT
3 Nguyễn Văn Xị UV UBKT
4 Nguyễn Kim Hải UV UBKT