Tổ trưởng công đoàn

21/08/2020 02:49     831
STT  TÊN CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN
HỌ VÀ TÊN CÁC TỔ TRƯỞNG
1 Hành  Chính 1 Nguyễn Thị Nhi
2 Hành  Chính 2 Nguyễn Thanh Tùng
3 Hành  Chính 3 Lê Thanh Tâm
4 Hành  Chính 4 Phan Nguyễn Quỳnh Anh
5 Các Trung tâm Lê Đăng Hoa
6 TT  ĐT kiến thức chung Biện Thị Ngọc Anh
7 Khoa học XH và NV Nguyễn Thị Ngọc Anh
8 Khoa Sư phạm Võ Nguyễn Đoan Trinh
9 Khoa Kinh tế Nguyễn Vương Thành Long
10 Khoa Công nghệ thực phẩm Phạm Ngọc Hoài
11 Khoa Khoa học quản lý Nguyễn Thị Liên
12 Khoa Kỹ thuật-  Công nghệ Võ Quốc Lương
13 Khoa Âm nhạc- Mỹ thuật Lê Thị Ninh
14 Khoa Ngoại ngữ Âu Minh Triết
15 Khoa Kiến trúc Cù Thị Ánh Tuyết