Tổ trưởng công đoàn

30/10/2018 05:42     940
DANH SÁCH TỔ TRƯỞNG CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN 
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

STT Họ và tên   Số điện thoại Tổ công đoàn
1 Nguyễn Thị Nhi 0918370363 Hành chính 1
2 Huỳnh Thanh Thúy 0938662185 Hành chính 2
3 Lê Thanh Tâm 0945460712 Hành chính 3
4 Ngô Hương Hoa 0792122291 Hành chính 4
5 Phan Nguyễn Hồng Diễm 0919151750 Các trung tâm
6 Nguyễn Thị Hương 0396902367 Khoa Công nghiệp văn hóa
7 Phú Thị Tuyết Nga 0913788800 Khoa Kiến trúc
8 Nguyễn Vương Thành Long  0984695353 Khoa Kinh tế
9 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0919689077 Khoa Khoa học quản lý
10 Âu Minh Triết 0918875507 Khoa Ngoại ngữ
11 Ngô Thị Kiều Oanh 0915854251 Khoa Sư phạm
12 Trịnh Thị Như Quỳnh  0988605935 Viện Kỹ thuật công nghệ
13 Trần Thị Thanh 0975483403 Viện Phát triển ứng dụng