Công đoàn Bình Dương lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI

06/10/2020 21:46     319
Giai cấp công nhân Việt Nam có vai trò quan trọng trong cách mạng giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đội ngũ công nhân tỉnh Bình Dương là một bộ phận.

 

BÀI ĐĂNG CÙNG CHỦ ĐỀ